Τώρα έχουν λόγο οι ασθενείς – Έτσι θα αξιολογούν την παρεχόμενη φροντίδα στα δημόσια νοσηλευτήρια

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας στα δημόσια νοσηλευτήρια, το Υπουργείο Υγείας εισάγει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους ασθενείς.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι επιδιώκεται η ανατροφοδότηση από τους ασθενείς σε σχέση με την ικανοποίησή τους από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα που έλαβαν από τα δημόσια νοσηλευτήρια και Υπηρεσίες.

Σκοπός της εισαγωγής του μέτρου είναι αφενός, η διασφάλιση και αφετέρου, η βελτίωση της ποιότητας όλων των νοσηλευτικών διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πρόκειται, προστίθεται, για ένα μέτρο του οποίου η εφαρμογή κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για συστηματική χρήση από τη Νοσηλευτική Διοίκηση, αφού παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο για σύγκριση αλλά και για προτάσεις-δράσεις ως προς τη λήψη συγκεκριμένων και στοχευμένων βελτιωτικών ενεργειών σε τομείς παροχής νοσηλευτικής φροντίδας στα Τμήματα που έχουν αξιολογηθεί.

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας  www.moh.gov.cy,  στο σύνδεσμο “Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών”, πεδίο “Δραστηριότητες” και καλούνται οι χρήστες όπως το συμπληρώσουν και το αποστείλουν απευθείας στην Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Η εισαγωγή των ερωτηματολογίων σε Τμήματα του νοσηλευτηρίου που προεπιλέγονται, εμπίπτει στη θεσμοθετημένη διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου Νοσηλευτικής που έχει εισαχθεί και εφαρμόζεται σε συνεχή βάση στα δημόσια νοσηλευτήρια και Υπηρεσίες,αναφέρει το Υπουργείο.

Η διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου γίνεται από τις Επιτροπές Εσωτερικού Ελέγχου που συγκροτήθηκαν από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών εντός των δημόσιων νοσηλευτηρίων και Υπηρεσιών, οι οποίες και προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους στα νοσηλευτικά Τμήματα στη βάση όρων εντολής που έχουν οριστεί.

Κατά τους ελέγχους και εκεί και όπου απαιτούνται ή προτείνονται αναγκαία βελτιωτικά μέτρα, οι Επιτροπές τροχοδρομούν δραστηριότητες βάσει χρονοδιαγράμματος και υποβάλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα Εκθέσεις Πεπραγμένων προς τον Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τα ευρήματα των ελέγχων όπως και τα αναγκαία βελτιωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.