Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτυπάει το καμπανάκι στην Κύπρο για τους ελέγχους πλοίων

Με παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει η Κύπρος, η οποία δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο κανόνες σχετικά με τον ελέγχο που διενεργεί σε πλοία το κράτος λιμένα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κύπρος όσο και η Ρουμανία καλούνται να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, που έπρεπε να είχε γίνει έως τις 21 Νοεμβρίου 2014.

Παρά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν στην Κύπρο και στη Ρουμανία τον Ιανουάριο του 2015, οι δύο χώρες είτε δεν κοινοποίησαν ακόμη στην Επιτροπή όλα τα εθνικά μέτρα που ελήφθησαν, είτε δεν εξέδωσαν νομοθεσία για να συμμορφωθούν με την οδηγία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αίτημα διαβιβάστηκε υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης.

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη ελέγχουν την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 ως μέρος των ελέγχων των αλλοδαπών σκαφών από το κράτος λιμένα.

Η Κύπρος και η Ρουμανία έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Κύπρου και της Ρουμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χθες, εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 40 αποφάσεις επί παραβάσει κατά 19 κρατών μελών για την καλύτερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 18 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, επειδή δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα στο εθνικό τους δίκαιο για πλήρη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου.

Η συγκεκριμένη οδηγία θεσπίζει κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και ορίζει σαφέστερους κανόνες για τον τρόπο υποβολής αίτησης ασύλου.

Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την εν λόγω οδηγία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα στην Επιτροπή έως τις 20 Ιουλίου 2015.

Επίσης, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 19 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, επειδή αυτά δεν κοινοποίησαν εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής.

Η οδηγία καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία και προβλέπει τη νομική υποχρέωση των κρατών μελών να μεριμνούν για την εξασφάλιση υλικών μέσων υποδοχής στους αιτούντες άσυλο, όταν αυτοί υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα έως τις 20 Ιουλίου 2015.

Οι προειδοποιητικές επιστολές είναι το πρώτο επίσημο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει. Αφού λάβουν προειδοποιητική επιστολή, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν σ` αυτήν και, σε περίπτωση μη κοινοποίησης, οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς.

Εφόσον δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση ή συνεχίζεται η μη κοινοποίηση εθνικών μέτρων για πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες, που συνιστούν το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Αφού λάβουν αιτιολογημένες γνώμες, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή, κοινοποιώντας της τα μέτρα που έλαβαν για τη διασφάλιση της πλήρους μεταφοράς ή για την εναρμόνιση της εθνικής με την ενωσιακή νομοθεσία.

Αν δεν συμμορφωθούν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.