Συγκλονίζει η φωτογραφία μωρού σε χαρτόκουτο στην Ειδομένη(Φώτο)

ÅãêëùâéóìÝíïé ðñüóöõãåò óôçí ÅéäïìÝíç óôá óýíïñá ìå ôçí ÐÃÄÌ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 26 Öåâñïõáñßïõ 2016. Óôçí ÅéäïìÝíç âñßóêïíôáé åãêëùâééóìÝíïé ó÷åäüí 4.000 Üíèñùðïé óôïí êáôáõëéóìü êáé Üëëïé ðåñßðïõ 1.500 íá ðåñéìÝíïõí óå âåíæéíÜäéêï ôïõ ÐïëõêÜóôñïõ. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Μία φωτογραφία του Ισπανού φωτογράφου Αστοργκάνο Ρομπέρ που βρίσκεται στην Ειδομένη, κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει συγκλονίσει το διαδίκτυο.

Ο φωτογράφος από τη Βαρκελώνη φωτογραφίζει τις σκηνές εξαθλίωσης από τον προσωρινό καταυλισμό της Ειδομένης και στέλνει σε ολόκληρο τον κόσμο τα δραματικά στιγμιότυπα.

Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον και προκάλεσε θλίψη και οργή είναι η εικόνα ενός μωρού μέσα σε ένα χαρτόκουτο, αφού δεν υπάρχει μια σκηνή να προφυλαχθεί ή ένα στρώμα να ξαπλώσει.

Το κουτί έχει γίνει «το σπίτι» του μικρούλη που κοιτάζει απορημένο τον φωτογραφικό φακό.

mwrakixarto