Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση δανείων – Δεν επηρεάζονται οι διαδικασίες Αφερεγγυότητας

Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο για τις πωλήσεις δανείων με τίτλο «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2015», μετά την έγκρισή του την περασμένη Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης, το νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί σε νόμο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου, το οποίο ετοιμάστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), είναι η εξουσιοδότηση της ΚΤΚ να αδειοδοτεί, να ρυθμίζει και να εποπτεύει τη δραστηριότητα της αγοραπωλησίας δανείων που έχουν παραχωρηθεί από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της δραστηριότητας αγοραπωλησίας και διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δημοκρατία.

Διευκρινίζεται ότι η πώληση δανείων αποτελεί μια δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων που διασφαλίζεται από το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Όπως αναφέρεται, αναμένεται ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για τα πιστωτικά ιδρύματα και την οικονομία γενικότερα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω απομόχλευσης των ισολογισμών και βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Αυτό θα διευκολύνει την παροχή νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, η οποία θα συμβάλει στην περαιτέρω τόνωση της ρευστότητας και της οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως σημειώνεται, μέσω του νομοσχεδίου διασφαλίζονται πλήρως και σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων των οποίων τα δάνεια θα πωληθούν, ανεξαρτήτως του ύψους τους.

Με βάση τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου τα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα ή μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων κατά το χρόνο της εκχώρησης δεν υπερβαίνει το €1 εκ. δύναται να εξαγοράζονται μόνο από εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων που συστάθηκε στη Δημοκρατία στην οποία χορηγήθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, πιστωτικό ίδρυμα που έλαβε άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, το οποίο δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ή να εγκαθιστά υποκατάστημα στη Δημοκρατία, χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος και το οποίο παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία ή διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος.

Το όριο του €1εκ. θεωρείται ότι διασφαλίζει πως τα καταναλωτικά, στεγαστικά και άλλα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα αλλά και δάνεια που χορηγούνται σε πολύ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υπόκεινται σε αυστηρότερο καθεστώς για την πώληση και την αγορά τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την Κεντρική Τράπεζα, πέραν του 96 % των δανείων εμπίπτουν στην κατηγορία κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι τα άρθρα 18 και 19 του Νομοσχεδίου διασφαλίζουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών είτε η πιστωτική τους διευκόλυνση υπερβαίνει ή δεν υπερβαίνει το εν λόγω όριο.

Η ΚΤΚ έχει το δικαίωμα να τερματίσει τις δραστηριότητες οποιασδήποτε οντότητας έχει ήδη αδειοδοτήσει για αγοραπωλησία δανείων και να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της.

Σε περίπτωση που εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων αποφασίσει να τερματίσει τις δραστηριότητές της ή ανακληθεί η άδειά της, υποβάλλει προς έγκριση στην ΚΤΚ σχέδιο δράσης που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε άλλη οντότητα.

Περιλαμβάνονται επίσης σχετικές διατάξεις που αφορούν τις εποπτικές εξουσίες της ΚΤΚ, τις απαιτήσεις που επιβάλλει, τα διοικητικά μέτρα καθώς και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με το Νόμο.