Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις στο δημόσιο

Νομοσχέδιο που επιφέρει σειρά τροποποιήσεων στην κείμενη νομοθεσία που διέπει τον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (σύνταξη και εφάπαξ ποσό) των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατέθεσε χθες στη Βουλή για ψήφιση το Υπουργείο Οικονομικών. Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε μετά από υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία διαπίστωσε το πρόβλημα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που αντιστοιχούν σε υπηρεσία μετά την 1/1/2013.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Φ”, το πρόβλημα προέκυψε μετά την ψήφιση σχετικού Νόμου από τη Βουλή το 2012, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που κερδίζονται από την 1/1/2013 και μετά υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, από την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή επεσήμανε συγκεκριμένα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στις 11/5/2015, ότι ενώ οι πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας επιβάλλουν όπως κατά τον υπολογισμό του μέσου μισθού καριέρας λαμβάνονται υπόψη οι μισθοί του υπαλλήλου για όλη την υπηρεσία του, εντούτοις, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απουσίας των όποιων στοιχείων για περιόδους κατά τις οποίες τηρούνταν χειρόγραφα στοιχεία, λαμβάνει υπόψη τη μισθοδοσία υπαλλήλου που αντιστοιχεί σε υπηρεσία από 1/4/1991 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το μηχανογραφημένο σύστημα του κρατικού μισθολογίου) μέχρι την αφυπηρέτηση.

Οι δε Οργανισμοί του ευρύτερου τομέα λαμβάνουν υπόψη στοιχεία μισθοδοσίας με διαφορετικές ημερομηνίες αναφοράς. Αποτέλεσμα τούτου να υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία στην πρακτική που ακολουθείται κατά τον υπολογισμό του μέσου μισθού καριέρας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για το αλαλούμ που επικρατεί αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποφασίστηκε η κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου στη Βουλή, το οποίο προβλέπει τα εξής:

1 Την εισαγωγή νέας πρόνοιας που να καθορίζει ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που κερδίζονται από την 1/1/2013 και μετά υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου από 1/4/1991 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του.

Σε περίπτωση που για μια ή περισσότερες περιόδους συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπάρχουν μηνιαία μισθοδοτικά στοιχεία μεταξύ της 1/4/1991 και της ημερομηνίας αφυπηρέτησης, ως μηνιαίες ακαθάριστες συντάξιμες απολαβές θα καθορίζονται ο μέσος όρος των μηνιαίων απολαβών του πλησιέστερου μήνα προς την αρχή και το τέλος κάθε τέτοιας περιόδου.

Η 1/4/1991 ορίστηκε ως η ημερομηνία αναφοράς υπολογισμού του μέσου μισθού καριέρας λόγω του γεγονότος ότι η κρατική υπηρεσία, η οποία αριθμητικά αποτελεί την πλειονότητα των μονίμων και συντάξιμων υπαλλήλων στο σύνολο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία μισθοδοσίας από την εν λόγω ημερομηνία και εντεύθεν.

Στο νομοσχέδιο καθίσταται σαφές ότι η επιλογή που θα ασκείται από τον υπάλληλο για μετατροπή του εφάπαξ ποσού που δικαιούται για την υπηρεσία του από 1/1/2013 σε σταθερό μηνιαίο ποσό θα είναι δεσμευτική. 2 Η πλασματική υπηρεσία την οποία δυνατόν να δικαιούται μέλος της Αστυνομίας, δυνάμει του άρθρου 8 του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων, διευκρινίζεται ότι μειώνεται κατά τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες πραγματικής υπηρεσίας που δυνατόν να έχει το μέλος από την 1/1/2013 και μετά.

3 Να διορθωθούν οι λανθασμένες ηλικίες που δόθηκαν από την Αστυνομία για τα μέλη της κατά την ετοιμασία του βασικού Νόμου, ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους.

4 Να διευκρινίζεται πως σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις υπαλλήλων που διασφαλίζουν δικαίωμα μόνο σε φιλοδώρημα, αυτό: (α) θα καταβάλλεται από την ημερομηνία παραίτησης του υπαλλήλου (β) για την υπηρεσία από την 1/1/2013 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο μισθών του συνόλου της υπηρεσίας του υπαλλήλου από 1/4/1991 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του και (γ) δεν θα υπόκειται σε αναλογιστική μείωση.

5 Οι δικαστές να εξαιρούνται από τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν στην καταβολή εισφορών έναντι των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, καθώς επίσης και στην αύξηση οποιωνδήποτε άλλων εισφορών που ήδη καταβάλλουν.

Πρόνοια και για τους δικαστές

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η τροποποίηση που αφορά εξαίρεση των δικαστών από τις πρόνοιες εισφορών έναντι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και αύξηση εισφορών, κατέστη αναγκαία μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ημερ. 14/6/2013.

Για τους δικαστές εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 8 για φορολόγηση εφάπαξ ποσού ή φιλοδωρήματος που κερδίζεται με υπηρεσία από την 1/1/2013 και μετά, το άρθρο 9 για την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και το άρθρο 13 για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα νεοεισερχόμενων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 προβλέπει ότι οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα έχει κερδηθεί με υπηρεσία από την 1/1/2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος. Επίσης, το άρθρο 9 διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δικαστών από το 63ο στο 65ο έτος, πλην των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ήδη αφυπηρετούν στο 68ο έτος, και το άρθρο 13 προβλέπει για το κλείσιμο του Σχεδίου Συντάξεων για όλους τους υπαλλήλους που διορίζονται κατά ή μετά την 1/10/2011.

Πηγή: philenews