Πλούσια η ατζέντα της Τρόικα – Στο επίκεντρο δημόσια υπηρεσία και Αρχή Λιμένων

¢ñ÷éóå ôéò åðáöÝò ôïõ ìå åêðñïóþðïõò ôçò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò, ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáé ôùí äéÜöïñùí êñáôéêþí õðçñåóéþí, ôï êëéìÜêéï ôçò Ôñüéêá (ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá êáé ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï), ðñïêåéìÝíïõ íá áîéïëïãÞóåé ôçí êáôÜóôáóç ôùí äçìïóßùí ïéêïíïìéêþí êáé ôïõ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïý ôïìÝá, óôï ðëáßóéï ôçò áßôçóçò ôçò Êýðñïõ ãéá ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç áðü ôïí Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò ôçò ÅÅ, Ëåõêùóßá 03 Éïõëßïõ 2012.

Θέματα αναπτυξιακής στρατηγικής, Αρχής Λιμένων Κύπρου και μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των σημερινών συναντήσεων των κλιμακίων της Τρόικας, τα οποία συνεχίζουν για τρίτη ημέρα την αξιολόγηση της εφαρμογής του κυπριακού μνημονίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι τεχνοκράτες της Τρόικας θα συζητήσουν το πρωί στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης θέματα αναπτυξιακής στρατηγικής, ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών άλλο κλιμάκιο των πιστωτών της Κύπρου θα συζητήσει τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και θέματα μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Το απόγευμα, θα συζητηθούν στο Υπουργείο Οικονομικών θέματα αποκρατικοποίησης της Αρχής Λιμένων Κύπρου και η αξιοποίηση της κρατικής γης, ενώ θα συνεχιστεί η συζήτηση, που άρχισε χθες, επί θεμάτων έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.

Στις 15.00, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι επιχειρηματικές οργανώσεις, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, θα συζητήσουν με την Τρόικα, μεταξύ άλλων, την πορεία της πραγματικής οικονομίας, θέματα επιχειρήσεων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την αναπροσαρμογή των ωφελημάτων των εργαζομένων.

Στην Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ), σύμφωνα με άλλες πληροφορίες του ΚΥΠΕ, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των τεχνοκρατών της Τρόικας και της ΚΤ κατά τις οποίες θα εξεταστούν σειρά θεμάτων που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και η πρόοδος στην υλοποίηση των εναπομεινάντων μνημονιακών υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, το νομοσχέδιο για την πώληση δανείων και του πλαισίου για την πακετοποίηση δανείων (securitisation framework), η εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας, η νέα νομοθεσία για τις εκποιήσεις, η νομοθεσία για τους “εγκλωβισμένους” αγοραστές ακινήτων, καθώς και εξέταση της υπό ετοιμασίας νομοθεσίας που θα διέπει τις νέες συναλλαγές σε ακίνητα, με στόχο ο αγοραστής να διασφαλίζεται ότι με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του έναντι του πωλητή, το ακίνητο που αγοράζει θα μεταβιβάζεται στο όνομα του και χωρίς επιβαρύνσεις που αφορούν τον πωλητή.