Ο κύβος ερρίφθη- Υπερψήφισαν το πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Μετά από ένα θρίλερ για γερά νεύρα και πολλές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή, το πλαίσιο αφερεγγυότητας εγκρίθηκε αφού εξασφαλίστηκε η στήριξη και της ΕΔΕΚ παρόλο που είχε θέσει κόκκινες γραμμές. Το σύνολο των 5 νομοσχεδίων και των κανονισμών που διέπουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας υπερψήφισαν οι 33 βουλευτές των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, ενώ καταψήφισαν οι 23 βουλευτές των κομμάτων ΑΚΕΛ, ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγων, Συμμαχίας Πολιτών και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ζαχαρίας Κοιλίας.

Επίσης με τις ίδιες ψήφους ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τις πτωχεύσεις , με το οποίο δίνεται δεύτερη ευκαιρία στους πτωχεύσαντες για επαναδραστηριοποίηση τους στην οικονομία.

Με την ψήφο των Οικολόγων πέρασε και το νομοσχέδιο για τις εκκαθαρίσεις εταιρειών .

Το νομοσχέδιο για τη θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των συμβούλων αφερεγγυότητας και οι κανονισμοί για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των συμβούλων ψηφίστηκαν με 35 ψήφους υπέρ από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγους , ΕΥΡΩΚΟ και τη Συμμαχία Πολιτών.

 

Έντονο παρασκήνιο και απόρριψη τροπολογιών

Η πλειοψηφία επιτεύχθηκε μετά από ένα έντονο παρασκήνιο μεταξύ των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ που άρχισε νωρίς χθες το πρωί (Σάββατο 18/4)και κορυφώθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας, η οποία διεξήχθη σε έντονους τόνους.

Η ικανοποίηση και στήριξη όλων των τροπολογιών της ΕΔΕΚ επί του πλαισίου αφερεγγυότητας, αφού απέσυρε δύο από αυτές, επιτεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απορρίφθηκαν οι τροπολογίες που κατέθεσαν τα υπόλοιπα κόμματα ΑΚΕΛ, ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν και οι δύο τροπολογίες που κατέθεσε υπό μορφή κατ’ επείγοντος χθες το ΔΗΚΟ στους νέους νόμους, «Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος του 2015» και «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014».

Σύμφωνα με τις τροπολογίες, ο πιστωτής, δηλαδή η τράπεζα, δεν θα μπορεί να λάβει δικαστικά ή άλλα μέτρα εναντίον εγγυητή, σε περίπτωση που η προσωπική και επαγγελματική του περιουσία, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, δεν υπερβαίνει τις €750.000.

Επίσης, θα πρέπει κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης εγγύησης, ο εγγυητής να ανέλαβε ευθύνη μέχρι €250.000 και να είναι υποθηκευμένη η κύρια κατοικία του χρεώστη ή με την εφαρμογή του νόμου να έχει ευθύνη σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εγγύησης για υπόλοιπο χρέους, έως €250.000. Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για χρέη που καλύπτονται από Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής, και μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου, αποτελούσαν δάνεια, τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στη βάση της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας.

Η Προστασία Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου και τι προνοεί

Ομόφωνα εγκρίθηκε πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ που κατατέθηκε χθες για τροποποίηση του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου, ώστε να ενδυναμωθεί η προσφερόμενη από τη βασική νομοθεσία προστασία των εγγυητών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και να επεκταθεί σε ορισμένες άλλες κατηγορίες εγγυητών που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις του.

Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα και δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσαν χθες υπό μορφή κατ’ επείγοντος τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ και Οικολόγοι. Η μια αφορά στην τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις ώστε να μην καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από την εκποίηση της κύριας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, στις περιπτώσεις που το κόστος δεν υπερβαίνει τις €350.000.

Για να εξαιρείται των τελών απαραίτητα θα πρέπει η πώληση να πραγματοποιείται στα πλαίσια μεταξύ άλλων αναδιάρθρωσης, συμβιβασμού ή σχεδίου διευθέτησης, που εγκρίθηκε από το δικαστήριο ή από τον Επίσημο Παραλήπτη ή τον διαχειριστή που ενεργεί σύμφωνα με διάταγμα πτώχευσης, προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής και διατάγματα εκκαθάρισης εταιρείας.

Η νομοθεσία αυτή θα είναι σε ισχύ μέχρι το 2017.  Η δεύτερη αφορούσε τροποποίηση στον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο για να περιλαμβάνει ρυθμίσεις ώστε να μην επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη και δικαιώματα σε περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, μεταβίβασης και εγγραφής της στο όνομα του αγοραστή, όταν το συνολικό ποσό ανά ιδιοκτήτη δεν υπερβαίνει τις €350.000.

Για να εξαιρείται των τελών θα πρέπει η πώληση να γίνεται στα πλαίσια πτωχευτικής διαδικασίας, διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας και διαδικασίας πώλησης στη βάση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.