Ολοκληρώνονται οι έρευνες για τις επενδύσεις του Ταμείου Συντάξεων της ΑΤΗΚ

Έχουν περατωθεί οι έρευνες για τα μισά περίπου από τα συνολικά 11 έργα στα οποία επένδυσε το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) και μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι έρευνες για τις υπόλοιπες επενδύσεις, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής (ΔΕ) του Ταμείου και Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΤΗΚ Χρίστος Πατσαλίδης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι “οι εργαζόμενοι θα μάθουν την αλήθεια” για αυτές τις επενδύσεις που αφορούν την κατηγορία ακίνητη περιουσία “και όπου υπάρχουν ευθύνες αυτές θα αποδοθούν”.

Μιλώντας στην 1η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου των Υπαλλήλων της Αρχής, του οποίου η αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2014, κατέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα €160 εκατομμυρίων και ενεργητικό €573,9 εκ., ο κ. Πατσαλίδης είπε ότι με βάση απόφαση της ΔΕ τα πορίσματα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου παραδίδονται αυτούσια στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, ενώ διαβιβάζονται από το ΔΣ και στον Γενικό Ελεγκτή.

Ανέφερε επίσης ότι η ΔΕ έχει αναθέσει σε νομικούς οίκους την αξιολόγηση όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει το Ταμείο για κάθε μορφής αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση ή δανεισμό έργων ανάπτυξης ακινήτων.

“Τα πορίσματα και οι γνωματεύσεις της Υπηρεσίας και των νομικών οίκων θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για την εξέταση του ενδεχόμενου λήψης νομικών μέτρων από το ίδιο το Ταμείο ή και από τη Cyta, εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου έχει βλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου”, επισήμανε.

Είπε ακόμη ότι πρώτη προτεραιότητα και κύριο καθήκον της ΔΕ είναι η αποτελεσματική διαχείριση της σημερινής κατάστασης και του υφιστάμενου ενεργητικού με το βέλτιστο τρόπο για την προστασία των συμφερόντων των μελών και πρόσθεσε ότι ως πρώτο βήμα η ΔΕ προχώρησε σε αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων που αφορούν ακίνητα.

Οικονομικές καταστάσεις

Ο κ. Πατσαλίδης είπε ότι σημαντική εξέλιξη είναι η οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των υπαλλήλων της Αρχής για τα τρία τελευταία χρόνια οι οποίες είχαν αφεθεί σε εκκρεμότητα από τους προηγούμενους Διαχειριστές, όπως σημείωσε, “διότι δεν ήταν σε θέση να δώσουν ικανοποιητικές εξηγήσεις σε σημεία που είχαν εντοπίσει οι ελεγκτές”.

Αναφερόμενος στο έλλειμμα €160 εκ. που κατέδειξε η αναλογιστική μελέτη, ο κ. Πατσαλίδης είπε ότι συμφωνήθηκε μεταξύ ΔΣ και ΔΕ ένα δεκαετές πλάνο αποπληρωμής, προσθέτοντας ότι το “μεγάλο έλλειμμα είναι αποτέλεσμα των ασυνήθιστα χαμηλών επιτοκίων”.

“Όταν, όπως αναμένεται, τα επιτόκια επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα, το έλλειμμα θα μειωθεί ή και θα εξαλειφθεί”, εξήγησε, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι “η πρώτη δόση περίπου €17 εκ. θα καταβληθεί αμέσως ενώ έχει ήδη αποφασισθεί ότι το θέμα της αποπληρωμής του ελλείμματος θα επανεξεταστεί εάν και εφόσον προκύψουν γεγονότα που το καθιστούν αναγκαίο (όπως παραδείγματος χάριν, εξελίξεις στο θέμα της αποκρατικοποίησης)”.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2014, το Ταμείο διαθέτει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη ύψους €77,14 εκ., χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία €110,56 εκ., δάνεια εισπρακτέα €29,64 εκ., τρεχούμενους λογαριασμούς €28,00 εκ. άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές €51,28 εκ., γραμμάτιο δημοσίου 13 εβδομάδων €69,66 εκ. και εμπρόθεσμες καταθέσεις €137,62 εκ.

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΔΕ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει με τη βοήθεια των συμβούλων του Ταμείου το έργο επιλογής Διαχειριστών Κεφαλαίων για τις διάφορες κατηγορίες ενεργητικού και “σήμερα το πρωί έχει `τρέξει` η πρώτη διαδικασία επιλογής Διαχειριστών Κεφαλαίων για την κατηγορία Αντισταθμιστικά Κεφάλαια, hedge funds”.

Είπε ακόμη ότι η ΔΕ προχωρά με προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις σε μετακύλιση του ενεργητικού του Ταμείου που σήμερα βρίσκεται κυρίως σε μετρητά και ακίνητα, στις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων (asset classes) που προβλέπει η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (ΔΑΕΠ) και σημείωσε πως εντός μιας τριετίας η ΔΑΕΠ θα έχει υλοποιηθεί 100%.

Επιπλέον, ο κ. Πατσαλίδης είπε ότι ένα πρόβλημα που ταλάνιζε το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των υπαλλήλων της Αρχής από το 2007 λύθηκε οριστικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Ταμείου στο Μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, στις 19 Δεκεμβρίου του 2014.

Ανέφερε επίσης ότι έχει ανατεθεί σε συμβούλους η εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και διαδικασιών που θα διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου και τέθηκαν σε εφαρμογή διαδικασίες και δικλίδες ασφαλείας για τις καθημερινές πληρωμές, ενώ γίνεται συστηματική διαχείριση των ταμειακών αποθεμάτων επί μηνιαίας βάσης σε συντονισμό με την ΑΤΗΚ. Επίσης τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του Ταμείου για συνεχή ενημέρωση των μελών του.

Πηγή:ΚΥΠΕ