Ολοκληρώθηκε η πώληση της Uniastrum Bank – Ανακοινώθηκε από την Τράπεζα Κύπρου

Την ολοκλήρωση της πώλησης της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία στο πλαίσιο της στρατηγικής απόχλευσης και μείωσης των κινδύνων στον ισολογισμό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Τράπεζα Κύπρου.

Η Τράπεζα αναφέρει συγκεκριμένα ότι ολοκλήρωσε την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, που αποτελείται από (α) το ποσοστό συμμετοχής της στη θυγατρική τράπεζα στη Ρωσία, CB Uniastrum Bank LLC, ύψους 80%, και το ποσοστό συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρωσία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, ύψους 80%, και (β) ορισμένα δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, στον κ. Artem Avetisyan (ο «Αγοραστής»), κύριο μέτοχο της Bank Regional Credit, και σε εταιρείες που ελέγχονται από τον Αγοραστή.

Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Συγκροτήματος με τον Αγοραστή έχουν προκύψει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 17 Ιουλίου 2015. Με την πώληση αυτή το Συγκρότημα μειώνει τους κινδύνους στον ισολογισμό κατά περίπου €600 εκατ. και τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία κατά περίπου €550 εκατ. Η πώληση βελτιώνει την εποπτική κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, με θετική επίδραση περίπου 30 μονάδων βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 . Σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση, η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε €23 εκατ. , η οποία αποτελείται από ζημιά ύψους €28 εκατ. από τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων και κέρδη ύψους €5 εκατ. που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Η εναπομείνουσα καθαρή έκθεση (στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και στοιχεία εκτός ισολογισμού) του Συγκροτήματος στη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση της πώλησης ανέρχεται σε €155 εκατ. (σε σύγκριση με €148 εκατ. όπως ανακοινώθηκε στις 17 Ιουλίου 2015), και η έκθεση αυτή αναμένεται να μειωθεί σταδιακά. Ως αποτέλεσμα της αναθεωρημένης συμφωνίας, η εναπομείνουσα έκθεση περιλαμβάνει έκθεση ύψους €42 εκατ. που προέρχεται από αναβαλλόμενο μέρος συμφωνίας ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, αλλά επωφελείται από τη μείωση της έκθεσης εκτός ισολογισμού κατά €34 εκατ.

Όπως είχε ήδη αναφερθεί στην ανακοίνωση του Συγκροτήματος ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2015 , η απόφαση για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία εμπίπτει στη στρατηγική του για επικέντρωση σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων.

«Η πώληση αυτής της σημαντικής θυγατρικής τράπεζας στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, και εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητές του στη Ρωσία, περιλαμβανομένου και του κινδύνου ρευστότητας», αναφέρεται.

Η πώληση αυτή εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η συναλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την παρουσία της Τράπεζας στη Ρωσία μέσω των δύο γραφείων αντιπροσωπείας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Η Deutsche Bank AG, London Branch, έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας και το δικηγορικό γραφείο Linklaters έχει ενεργήσει ως νομικός της σύμβουλος, σε σχέση με την πώληση.