Οι νοσηλευτές τα «έψαλλαν» στον Υπ Υγείας – Του παρέδωσαν εγκύκλιο με τα αιτήματα τους(Βίντεο)

Óå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáôÞëèáí óÞìåñá ïé íïóçëåõôÝò, ìÝëç ôçò ÐÁÓÕÍÏ ìå óõãêÝíôñùóç Ýîù áðü ôç ÂïõëÞ óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, Ëåõêùóßá 22 Öåâñïõáñßïõ 2016. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τους απεργούς νοσηλευτές έξω από το Υπουργείο Υγείας, οι νοσηλευτές τα είπαν σε έντονο ύφος με τον ΥΠ Υγείας. Στη συνάντηση οι νοσηλευτές παρέδωσαν στον Υπουργό εγκύκλιο με τα αιτήματα τους.

Με πορεία που ξεκίνησε από τη Βουλή και κατέληξε στο Υπουργείο Υγείας, οι νοσηλευτές, μέλη της ΠΑΣΥΝΟ, διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ζητούν, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση της κλίμακας μισθοδοσίας τους, αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής και θέσπιση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ΥΠ Υγείας με ανάρτηση του στο Twitter εξέφρασε την αντίθεση του, καταδικάζοντας τις κινητοποιήσεις.

Δείτε το Βίντεο από την εκπμπή “Μεσημέρι και κάτι”