Ξέσπασε η Μάγδα Φύσσα – Πέταξε μπουκάλι με νερό στο δολοφόνο του γιού της (φωτος)

¸íôáóç óôçí äßêç ôçò "×ñõóÞò ÁõãÞò" ìå óõíèÞìáôá êáé ÷ôõðÞìáôá óôçí ðüñôá áðü êáôçãïñïýìåíïõò ôùí "ÐõñÞíùí ôçò ÖùôéÜò" ôçí þñá ðïõ ôïõò ìåôÝöåñáí óôçí áßèïõóá üðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé ç äßêç ôïõò ôçí ÐáñáóêåõÞ 15 ÌáÀïõ 2015, óôçí äéêáóôéêÞ áéèïõóá ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ξεχείλιζε η οργή και η συγκίνηση στην κατάθεση της Μάγδας Φύσσα, μητέρας του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι.

Η Μάγδα Φύσσα υποβασταζόμενη στο τέλος δεν άντεξε. «Αυτό από εμένα για να με θυμάσαι», είπε στο δολοφόνο του γιού της Γιώργο Ρουπακιά πετώντας του το μπουκάλι με το νερό που κρατούσε στα χέρια της, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

image

image

image

image