Ξέρετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας για αναδιάρθρωση των δανείων σας; – Διαβάστε τον Οδηγό της Κ.Τ

Οδηγό του Κώδικα Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες έχει εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα.

Ο Οδηγός συνοψίζει τις σημαντικές πρόνοιες του Κώδικα για κάθε ένα από τα έξι στάδια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείων ούτως ώστε να βοηθήσει τους δανειολήπτες να κατανοήσουν τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις τους κατά τη συναλλαγή τους με το πιστωτικό ίδρυμα για σκοπούς αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

Δείτε τον Οδηγό