Νέος οδηγός για το Δελτίο Στάθμευσης των Ατόμων με Αναπηρίες

Ετοιμάστηκε νέος Οδηγός, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για το Δελτίο Στάθμευσης των Ατόμων με Αναπηρίες, με βάση την τροποποίηση που έγινε τον Φεβρουάριο του 2015 της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά το Ευρωπαϊκό Δελτίο Στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρίες στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο 2000 – 2015 (παράρτημα Νόμου).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο νέος οδηγός του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες παρέχει πληροφορίες για την χρησιμότητα του Δελτίου Στάθμευσης, για τους νόμιμους δικαιούχους που καθορίζει ο Νόμος, για τη διαδικασία έκδοσης/επανέκδοσης, για τους χώρους στάθμευσης όπου επιτρέπεται η χρήση του Δελτίου, για τις υποχρεώσεις του κατόχου Δελτίου Στάθμευσης, για τις κυρώσεις μη ορθής χρήσης, για το δικαίωμα χρήσης του Δελτίου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες που είναι αρμόδιο για την έκδοση του Δελτίου Στάθμευσης.

Το Δελτίο Στάθμευσης παρέχει το δικαίωμα για προνομιακή στάθμευση των οχημάτων που οδηγούνται από άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) ή που μεταφέρουν ΑμεΑ. Στο Δελτίο Στάθμευσης αναγράφεται ευδιάκριτα το όνομα του δικαιούχου.

Το Δελτίο Στάθμευσης είναι χρώματος γαλάζιου και έχει σχήμα, διαστάσεις και περιεχόμενο με βάση το ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/376/ΕΚ της 4ης Ιουνίου 1998 και ως τροποποιείται από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το νέο ευρωπαϊκό Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ ισχύει σε όλη την Ευρώπη από την 1η Απριλίου 2000 και έχει αντικαταστήσει οποιαδήποτε άλλα σήματα ίσχυαν προηγουμένως (όπως για παράδειγμα το μπλε ή το πορτοκαλί αυτοκόλλητο), τα οποία δεν δίνουν το δικαίωμα προνομιακής στάθμευσης σε ΑμεΑ.

Αρμόδια Αρχή για την έκδοση του Δελτίου Στάθμευσης προς τα ΑμεΑ είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Δελτίο έχει είτε μόνιμη διάρκεια είτε διάρκεια ισχύος τριών ετών με δυνατότητα επανέκδοσης μέχρι έναν μήνα πριν από τη λήξη της ημερομηνίας που αναγράφεται σε αυτό.

Νόμιμοι δικαιούχοι είναι οι λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς με βάση τους περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμους του 1996 έως 2009 και τον περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο του 2011, οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα, το οποίο καταβάλλεται από το ΤΚΕΑΑ, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα, οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα, το οποίο καταβάλλεται από το ΤΚΕΑΑ, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα, οι λήπτες του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας, το οποίο καταβάλλεται από το ΤΚΕΑΑ, με βάση το Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, τα άτομα των οποίων η αναπηρία συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία, με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας πέραν του 39%, οι ανάπηροι με βάση τις διατάξεις του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, άτομα με νοητική αναπηρία, οι Οργανώσεις που παρέχουν φροντίδα στα ΑμεΑ που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και οι οποίες δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Δελτίο Στάθμευσης για οχήματα που μεταφέρουν ΑμεΑ δεδομένου ότι θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο για τη σωστή χρήση του Δελτίου.

Πηγή:ΚΥΠΕ