Μειώθηκε το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της πρώην Laiki Capital Public

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd), το οποίο ανερχόταν σε €78.028.207,4643 διαιρεμένο σε 285.712.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,2731, έχει μειωθεί σε €9.171.920,9725 διαιρεμένο σε 282.212.953 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0325 με βάση δικαστική απόφαση, λόγω ακύρωσης 3.500.000 μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία καθώς και λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015. Το ΧΑΚ ανακοινώνει επίσης ότι η εταιρεία «Laiki Capital Public Co Ltd» έχει μετονομαστεί σε «LCP Holdings and Investments Public Ltd» και η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015.