Μείωση στις άδειες οικοδομής την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016

Óôéò öùôïãñáößåò ìáò óôéãìéüôõðá áðü åñãÜôåò óôéò ïéêïäïìÝò, Ëåõêùóßá 2 Áõãïýóôïõ 2007.

Μείωση 1,4% σημείωσαν οι συνολικές άδειες οικοδομής κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου εκδόθηκαν 794 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 805 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 16,9% στα €153.253 το πρώτο δίμηνο του 2016 σε σχέση με €184.369 την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το συνολικό εμβαδόν μειώθηκε για τους πρώτους δύο μήνες σε ετήσια βάση, κατά 19,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 5,6%.

Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά το Φεβρουάριο 2016 ανήλθε στις 438 σε σχέση με 356 τον Ιανουάριο του 2016 και 401 το Φεβρουάριο του 2015.

Η συνολική αξία των αδειών το Φεβρουάριο του 2016 έφθασε τα €80,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 73,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 312 οικιστικές μονάδες.