Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ

Μέχρι τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, θα πρέπει να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος της τρίτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Α. προσώπων, των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε στις 31 Αυγούστου 2015, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.Η τελευταία ημερομηνίας μετατέθηκε για τις 12 Οκτωβρίου καθότι η 10η Οκτωβρίου 2015, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν φθάσει έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €51.

Υποδεικνύεται επίσης ότι τυχόν καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου προς τον Έφορο Φορολογίας συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετου φόρου, που ανέρχεται στο 10% του ποσού που παραμένει απλήρωτο μετά τις 12 Οκτωβρίου 2015. Περαιτέρω καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται και την καταβολή τόκου προς 4% ετησίως.

Παράλληλα, η υποβολή της Δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 10 Οκτωβρίου 2015, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η Δήλωση INTRASTAT δεν φθάσει έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ €15 για κάθε Δήλωση.

Τέλος, αναφέρεται πως σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν έχει παραλάβει ή έχει απολέσει το έντυπο της Φορολογικής Δήλωσης, θα πρέπει να αποτείνεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας για επανεκτύπωση του.