Καταργήθηκαν με εναρμονιστικό νόμο οι περίοδοι εκπτώσεων

Öùôïãñáöéêü óôéãìéüôõðï áðü ôçí åìðïñéêÞ ïäü ËÞäñáò óôçí Ëåõêùóßá, üðïõ ïé åêðôþóåéò Ý÷ïõí áñ÷ßóåé , ÐÝìðôç 27 Äåêåìâñßïõ 2012.

H Βουλή ψήφισε ομόφωνα σε νόμο το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τον οποίο καταργούνται οι περίοδοι εκπτώσεων.

Οπως αναφέρεται στην Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει τη νομοθετική ρύθμιση από το Σεπτέμβριο του 2014.

Με τον νέο νόμο καταργούνται οι διατάξεις του βασικού νόμου σχετικά με τον καθορισμό των χρονικών περιόδων πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων.
Επίσης, με τον ίδιο νόμο γίνονται κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις στις ερμηνευτικές διατάξεις του βασικού νόμου.