Και στη Κύπρο οι κάψουλες πλυντηρίων ρούχων – Δείτε τις πρόνοιες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους Κύπριους εισαγωγείς, διανομείς, μεταπωλητές αλλά και τους χρήστες των υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων που διατίθενται προς πώληση σε διαλυτές συσκευασίες μιας χρήσης (κάψουλες) ότι η σήμανση και η συσκευασία τους υπόκειται σε συγκεκριμένες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ/1297/2014 (Τροποποιητικός του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων).

Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων σε μορφή κάψουλας διατίθενται ευρέως στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί παρέχουν την ακριβή ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τις ανάγκες πλυσίματός, με αποτέλεσμα να είναι και πιο οικονομικά αλλά και πιο αποτελεσματικά, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά.

Παρόλο όμως που τα προϊόντα αυτά περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι συσκευασίες τους δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Σε αρκετές χώρες τα Κέντρα Δηλητηριάσεων έχουν καταγράψει σημαντικό αριθμό σοβαρών περιστατικών δηλητηρίασης και οφθαλμικής βλάβης μικρών παιδιών από τα προϊόντα αυτά.

Με στόχο μια ενιαία και πιο αποτελεσματική προσέγγιση και για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία του πληθυσμού, ο Κανονισμός CLP έχει τροποποιηθεί κατάλληλα με τον τροποποιητικό Κανονισμό ΕΚ/1297/2014  έτσι ώστε  να καταστήσει τα προϊόντα αυτά λιγότερο ελκυστικά και λιγότερο προσβάσιμα στα παιδιά.

Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις σήμανσης και συσκευασίας ως ακολούθως:

(1) Τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων που προορίζονται για τον καταναλωτή και διατίθενται σε διαλυτή συσκευασία μιας χρήσης πρέπει να εγκλείονται σε εξωτερική συσκευασία που να πληροί τις πιο κάτω προδιαγραφές:
Να είναι αδιαφανής και να καθιστά το περιεχόμενο μη ορατό.
Να φέρει τη δήλωση προφύλαξης P102: «Μακριά από παιδιά».
Να είναι εύκολα επανακλείσιμη.
Να είναι εφοδιασμένη με πώμα το οποίο να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να απαιτεί δύναμη και συντονισμένη δράση και των δύο χεριών στο άνοιγμα.
Να διατηρεί τη λειτουργικότητά της υπό συνθήκες επανειλημμένου ανοίγματος και κλεισίματος για όλη τη διάρκεια ζωής της εξωτερικής συσκευασίας.

(2) Η διαλυτή συσκευασία (κάψουλα) πρέπει να:
Περιέχει μέσο πρόκλησης αποστροφής (πικραντική ουσία) σε ασφαλή συγκέντρωση που να προκαλεί απωθητική αντίδραση όταν έρθει σε επαφή με το στόμα.
Συγκρατεί το υγρό περιεχόμενό της επί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, όταν η διαλυτή συσκευασία τοποθετείται σε νερό θερμοκρασίας 20 °C.
Έχει υψηλή αντοχή σε μηχανική συμπίεση.

Στην επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας των υγρών απορρυπαντικών σε μορφή κάψουλας θα πρέπει να φαίνονται με ευκρίνεια οι απαραίτητες ενδείξεις κινδύνου, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Οι πιο πάνω πρόνοιες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015.

Προϊόντα που έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουνίου 2015 μπορούν να διατίθενται στην αγορά με την παλιά σήμανση και συσκευασία μόνο μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2015. Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται πιο πάνω.