Καθαρά κέρδη €46,7 εκατ. ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός

Καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση της τάξης των €46,7 εκατ. ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2015.

Ανακοίνωση του Συνεργατισμού αναφέρει ότι η καθαρή κερδοφορία (7,3% επί των κεφαλαίων) επιτυγχάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προσπάθεια απομόχλευσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών συνεχίζεται ενώ η ζήτηση για νέες χρηματοδοτήσεις παραμένει αναιμική παρά την προσφορά νέων χαμηλότερων δανειστικών επιτοκίων.

Αναφέρει, επίσης, ότι αξιοσημείωτη είναι και η συγκράτηση των επαναλαμβανόμενων εξόδων προσωπικού που επιτεύχθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο, η οποία ανέρχεται στο 6,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η χρέωση προβλέψεων για την υπό εξέταση περίοδο ανήλθε στα €51,5 εκατ. ανεβάζοντας τις συσσωρευμένες προβλέψεις κατά την 30η Ιουνίου 2015 στα €3,04 δις και διατηρώντας τον δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο ικανοποιητικό επίπεδο του 44,5% επιπλέον της πολύ σημαντικής κάλυψης σε εξασφαλίσεις για το σύνολο του χαρτοφυλακίου δανείων του Συνεργατισμού.

Το σύνολο του ισολογισμού ανέρχεται στα €14,28 δις και περιλαμβάνει €1,3 δις ίδια κεφάλαια, διαμορφώνοντας τον δείκτη των κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 13,5% (συμπεριλαμβανομένων των κερδών α’ εξαμήνου).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €166,7 εκατ. (-18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το καθαρό επιτοκίακο περιθώριο υποχώρησε στο 2,5% σε σχέση με 2,7% στο τέλος του προηγούμενο χρόνου.

Το κέρδος από εργασίες διαμορφώθηκε στα €99,2 εκατ. (-15,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) λόγω των μειωμένων καθαρών εσόδων από τόκους και παρά τη σημαντική συγκράτηση του συνόλου των εξόδων σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Ο δείκτης επαναλαμβανόμενων εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 40,4% και καταγράφεται σε μειωμένη βάση εσόδων για τους λόγους που εξηγήθηκαν πιο πάνω.

Τα δάνεια και οι άλλες χορηγήσεις ανέρχονται στα €9,89 δις (-2,37% σε σύγκριση με 31/12/2014) μετά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, μειωμένα σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, για τους λόγους που επεξηγήθηκαν ανωτέρω, και ως αποτέλεσμα της καλής εισπραξιμότητας στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Συνεργατισμού.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών είναι αυξημένα κατά €126 εκατ. σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους και ανέρχονται σε €6,83 δις ή 52,8%. Εξαιρουμένης της αύξησης που προκύπτει λόγω τόκων, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών παρουσιάζουν μείωση €122 εκατ. σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ως ποσοστό των μικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 58,4% σε σχέση με 57,4% και 55,8% στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου και του προηγούμενου έτους αντίστοιχα. Παρατηρείται δηλαδή επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης του δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού ως μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών συνεπάγονται σημαντική χρονική υστέρηση στην σταθεροποίηση και βελτίωση του του εν λόγω δείκτη.

Για την περίοδο που καλύπτει την 01/01/2015 μέχρι 30/6/2015 η Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων έχει υλοποιήσει 3.200 αναδιαρθρώσεις ύψους €365 εκατ. και έχει προχωρήσει στην διενέργεια της πρώτης εκστρατείας τυποποιημένων λύσεων αναδιαρθρώσεων για 8.000 πελάτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συνολικού ποσού €120 εκ σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Το ποσοστό επιτυχίας των αναδιαρθρώσεων του ΣΠΤ του τελευταίου έτους, δηλαδή χορηγήσεις οι οποίες αναδιαρθρώθηκαν και τηρείται το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, ανέρχεται σε 74%.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφορικά με τη διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση έχει ήδη αναδιαρθρωθεί ποσό €2,2 δις το οποίο ανέρχεται στο 17% του συνολικού χαρτοφυλακίου του ΣΠΤ.

Οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών ανέρχονται σε €12,72 δις (+2,66% σε σύγκριση με 31/12/2014) αυξημένες κατά €328 εκατ. σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, απόδειξη της συνεχώς αυξανόμενης εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλει τον Συνεργατισμό η κυπριακή κοινωνία.

Η χρηματοδότηση του Συνεργατισμού βρίσκεται σε καθόλα υγιή βάση με τον δείκτη δανείων μετά τις προβλέψεις προς καταθέσεις να ανέρχεται στο 77,6%, βελτιωμένο σε σχέση με 81,6% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Προκύπτει συνεπώς ότι ο Συνεργατισμός χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες του από τις καταθέσεις των χιλιάδων μελών και πελατών του, χωρίς οποιαδήποτε εξάρτηση από διατραπεζικό δανεισμό ή άλλες πράξεις και μηχανισμούς χρηματοδότησης που προσφέρει η ΕΚΤ.

Στο τέλος της υπό εξέτασης περιόδου, ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας διατηρούσε 2.665 θέσεις εργασίας και είχε στην διάθεση των μελών και πελατών του το μεγαλύτερο παγκύπριο δίκτυο καταστημάτων με 256 σημεία εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Επιτροπείας του Συνεργατισμού Νικόλα Χατζηγιάννη:«Τα θετικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2015 επιβεβαιώνουν την ορθότητα της σταθερής πορείας που χάραξε ο Συνεργατισμός και μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε με περισσότερη σιγουριά τα επόμενα μας βήματα. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, με σημαντικότερη αυτή των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, γι’ αυτό βρισκόμαστε σε διαρκή προσπάθεια θετικής συνεισφοράς στην άμβλυνση των αρνητικών δεδομένων”.

“Θέλω να σημειώσω ιδιαίτερα την υποχώρηση κατά €122 εκατ. του ύψους των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, εξαιρουμένων των τόκων, που είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουμε στον Συνεργατισμό για αντιμετώπιση του προβλήματος. Προχωρούμε άμεσα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, ολιστικού και φιλόδοξου δωδεκάμηνου σχεδίου διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση”, αναφέρει.

Στοχεύουμε, προσθέτει, “σε σημαντική περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης βιώσιμων αναδιαρθρώσεων εντός του 2015, μέσω νέων τυποποιημένων προτάσεων και εκστρατειών αναδιαρθρώσεων και ρυθμίσεων προς τους πελάτες μας, με αύξηση της εισπραξιμότητας σε όλο το φάσμα των δανείων σε καθυστέρηση”.

Σκοπός μας, συνεχίζει, “ είναι η επανένταξη των μελών μας αυτών στη αγορά πίστωσης και στις συνήθεις εργασίες μας, μέσα από την αξιοποίηση των πρόσφατων μειώσεων στα επιτόκια χορηγήσεων μας και της κατάργησης των άλλων επιβαρύνσεων που εφαρμόσαμε”.

“Προσβλέπουμε ότι η βελτίωση της κυπριακής οικονομίας, η επάνοδος της εμπιστοσύνης των πελατών προς το σύστημα και η στήριξη στα οικονομικά στοιχεία των πελατών από τις σημαντικές μειώσεις έως και 2% στα υφιστάμενα επιτόκια χορηγήσεων, που εμείς πρώτοι υλοποιήσαμε, θα επιδράσουν θετικά σε αυτή τη προσπάθεια», καταλήγει ο κ. Χατζηγιάννης.

Πηγή: ΚΥΠΕ