Κέρδη 60 εκ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2015, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το β΄ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε 31 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 29 εκ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσης κατά το β΄ τρίμηνο του 2015 σε 14,9%, λόγω μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αύξησης κεφαλαίων μέσω κερδοφορίας.

Τα μη Εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μειώθηκαν κατά 336 εκ. ευρώ, σε 14,80 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 62% των συνολικών δανείων (σε σύγκριση με 63% το προηγούμενο τρίμηνο). Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις ανήλθε σε 36% στις 30 Ιουνίου του 2015, σε σύγκριση με 35% στις 31 Μαρτίου του 2015.

Κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε 5,9 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου του 2015.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο αποδεικνύουν ότι έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων καθώς και στους κύριους δείκτες απόδοσης, ενώ η κεφαλαιακή μας θέση έχει βελτιωθεί, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν.