Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πώληση της Uniastrum έναντι μόλις €7 εκατομμυρίων

Mετά από επτά χρόνια μετά εξαγοράς της Uniastrum, η Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την πώληση της  έναντι μόλις €7 εκατ., με αρνητική επίδραση €29 εκατ. στα αποτελέσματα της αλλά θετική συμβολή στα κεφάλαια της.

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα» ή «το Συγκρότημα») έχει καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία, που αποτελείται από (α) το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική τράπεζα στη Ρωσία, CB Uniastrum Bank LLC, ύψους 80%, και το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρωσία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, ύψους 80%, και (β) ορισμένα δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, στον κ. Artem Avetisyan, κύριο μέτοχο της Bank Regional Credit, και σε εταιρείες που ελέγχονται από τον κ. Artem Avetisyan.

Η πώληση υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2015. Η απόφαση για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του στη Ρωσία εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων.

Η πώληση αυτής της σημαντικής θυγατρικής τράπεζας στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, και εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στη Ρωσία, περιλαμβανομένου και του κινδύνου ρευστότητας.