Η ΚΤΚ καθόρισε στόχους προς τις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

Σε καθορισμό στόχων προς τις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις κάτω των 90 ημερών, έχει προχωρήσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), με τις τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τριμηνιαία κατάσταση, αλλά και λεπτομερείς εξηγήσεις σε περίπτωση μη επίτευξης οποιουδήποτε στόχου, όπως και τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα που θα λάβουν.

Στόχος, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΚΤΚ, “είναι να παράσχει επιπρόσθετα κίνητρα προς τις τράπεζες για αύξηση του όγκου και της ποιότητας των αναδιαρθρώσεων δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, αλλά και τη λήψη προληπτικών ενεργειών για τα δάνεια που αρχίζουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών και για αποφυγή της μετατροπής τους σε μη εξυπηρετούμενα, έχει προχωρήσει στον καθορισμό στόχων”.

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ αναφέρει ότι “οι στόχοι αυτοί αφορούν τέσσερις δείκτες, οι οποίοι θα εφαρμοστούν τόσο στο συνολικό χαρτοφυλάκιο όσο και σε επιμέρους χαρτοφυλάκια (στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά, άλλα δάνεια σε νοικοκυριά, δάνεια σε επιχειρήσεις με υπόλοιπα μέχρι €1 εκ και δάνεια σε επιχειρήσεις με υπόλοιπα πέραν του €1 εκ)” και σημειώνει πως “για την παρακολούθηση των δεικτών αυτών, έχει ζητηθεί από τις τράπεζες η υποβολή τριμηνιαίας κατάστασης, αρχής γενομένης από το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015”.

Προσθέτει πως για το τρίμηνο αυτό ζητήθηκε από τις τράπεζες να υποβάλουν τους δείκτες με τα πραγματικά αποτελέσματα και τους στόχους τους για το τρίτο τρίμηνο και για το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Αναφέρει επίσης ότι “στην υποβολή της κατάστασης για το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή για τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν τους δείκτες με τα πραγματικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και τους αναθεωρημένους στόχους τους για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και για το πρώτο τρίμηνο του 2016”.

Θα πρέπει, επίσης, σύμφωνα με την ΚΤΚ, “οι τράπεζες να υποβάλουν λεπτομερείς εξηγήσεις σε περίπτωση μη επίτευξης οποιουδήποτε στόχου και τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα που θα λάβουν”.

Η ΚΤΚ αναφέρει πως επέβαλε αναθεώρηση των στόχων στις περιπτώσεις όπου έκρινε ότι οι στόχοι που τέθηκαν από τις τράπεζες ήταν χαμηλοί και προσθέτει ότι με κάθε νέα υποβολή θα αναθεωρεί τους στόχους ανάλογα με τα δεδομένα.

Οι δείκτες που έχουν καθοριστεί είναι:

1. Δείκτης 1: Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις ως ποσοστό των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών. Ο δείκτης αυτός δεν είναι σωρευτικός και υπολογίζεται για το τρίμηνο που έληξε και για το κάθε ένα από τα επόμενα δύο τρίμηνα.

2. Δείκτης 2: Εγκεκριμένες και αποδεκτές από τον πελάτη βιώσιμες αναδιαρθρώσεις ως ποσοστό των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών. Ο δείκτης αυτός δεν είναι σωρευτικός και υπολογίζεται για το τρίμηνο που έληξε και για το κάθε ένα από τα επόμενα δύο τρίμηνα.

3. Δείκτης 3: Δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών ως προς το σύνολο των δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί. Ο δείκτης αυτός είναι σωρευτικός και καλύπτει αναδιαρθρώσεις από την 1 Ιανουαρίου, 2014 μέχρι την αρχή του τριμήνου αναφοράς και μετρά την επιτυχία των αναδιαρθρώσεων.

4. Δείκτης 4: Δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες στη αρχή του τριμήνου αλλά μέχρι το τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθόλου καθυστερήσεις (λόγω αναδιάρθρωσης ή άλλων μέτρων που έλαβε η τράπεζα) ως ποσοστό των δανείων που παρουσίαζαν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου. Ο δείκτης αυτός επιδιώκει να ασκήσει πίεση στις τράπεζες να ενεργούν για επίλυση των καθυστερήσεων έγκαιρα προτού το δάνειο καταστεί μη εξυπηρετούμενο.

Τέλος, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι όταν ένα δάνειο γίνει μη εξυπηρετούμενο και αναδιαρθρωθεί, τότε παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν τηρεί πλήρως το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής και δεν παρουσιάζει καθόλου καθυστερήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ