Η ατιμωρησία της Βουλευτικής ασυνέπειας – Κόψε μισθούς κύριε Ομήρου, τολμάς;

Πολλοί από τους αξιότιμους βουλευτές μας θεωρούν ότι μπορούν να περιπαίζουν το λαό και ειδικά τους ψηφοφόρους που εμπιστεύτηκαν σε αυτούς την εκπροσώπησή τους στο ναό της Δημοκρατίας.

Πολλοί από τους Βουλευτές μας μπορεί να θεωρούν ότι με το να συμμετέχουν στις επιτροπές παράγουν αγγαρεία και δεν παράγουν έργο.

Είναι σκληρά αυτά που λέω; Τότε ρωτώ ποιοι και πόσοι βουλευτές είναι συνεπείς; Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι ψηφίζονται και εξαφανίζονται; Δεν θα έπρεπε ο Πρόεδρος της Βουλής να δίδει στη δημοσιότητα ποιοι από τους εκπροσώπους του λαού τιμούν την ψήφο του; Γιατί κύριε Ομήρου κρατάτε χαρακτήρα; Τι έχετε να κερδίσετε από την ασυνέπεια των Βουλευτών;

Επειδή πολλοί θα θεωρήσετε κακόπιστη την κριτική μου, σας παραθέτω απόσπασμα από τον σχετικό κανονισμό της Βουλής σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να αποκόπτεται μέρος της αντιμισθίας όλων όσοι δεν είναι συνεπείς.

Κεφάλαιον Δ΄ Βουλευταί Επιτροπή Τηρήσεως Κανονισμού.

Απουσία Βουλευτών άνευ ευλόγου αιτίας.

15.-(1) Πας Βουλευτής όστις απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της Βουλής ή εκ τεσσάρων συνεχών συνεδριάσεων της αυτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, εκπίπτει του δικαιώματος λήψεως του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως.

(2) Πας Βουλευτής όστις απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας εκ δύο συνεχών συνεδριάσεων της Βουλής ή εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της αυτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, εκπίπτει του δικαιώματος λήψεως του ημίσεος του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως. Πας Βουλευτής όστις απουσιάζει άνευ ευλόγου αιτίας εκ δύο συνεχών συνεδριάσεων της αυτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, εκπίπτει του δικαιώματος λήψεως του ενός τρίτου του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως. Επιτροπή Τηρήσεως Κανονισμού.

16. -(1) Καθιδρύεται Επιτροπή, αποτελουμένη εκ του Προέδρου ως Προέδρου και ετέρων τριών Μελών διοριζομένων υπό της Επιτροπής Επιλογής, ήτις συνεδριάζει άπαξ του μηνός και εις καθωρισμένην ημερομηνίαν προς εξέτασιν των απουσιών Βουλευτών εκ των συνεδριάσεων της Βουλής και των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και αποφαίνεται περί του δεδικαιολογημένου ή μη των τοιούτων απουσιών κατά την διάρκειαν του μηνός.

(2) Ο Πρόεδρος διαβιβάζει προς τον Υπουργόν των Οικονομικών τας αποφάσεις της Επιτροπής δι’ αποκοπήν του όλου ή μέρους του μηνιαίου επιδόματος παραστάσεως, αναλόγως της περιπτώσεως, των αδικαιολογήτως απουσιασάντων Βουλευτών. Η τοιαύτη αποκοπή πραγματοποιείται εκ του επιδόματος παραστάσεως του επομένου μηνός.

Πότε έχει γίνει κάτι τέτοιο; Ποτέ, Ποτέ, Ποτέ!

Κρατίνος