Ενεργειακά φωτιστικά στον οδικό φωτισμό σε 20 δήμους και κοινότητες

Αντικατάσταση 56.000 φωτιστικών οδικού φωτισμού με ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά, σε 20 δήμους και κοινότητες της Κύπρου, μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, προβλέπεται σε έργο που αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2015.

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται να φτάσει στο 50%. Η κατανάλωση ενέργειας για οδικό φωτισμό σε αυτές τις τοπικές αρχές, αναμένεται να μειωθεί κατά 15.000 MWh ετησίως, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 6.000 τόνους ετησίως.

Ο διαγωνισμός για τα φωτιστικά θα διενεργηθεί από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, για λογαριασμό των 20 Τοπικών Αρχών, αφού τα σχετικά έγγραφα τύχουν έγκρισης από το Γενικό Λογιστήριο και από τις τοπικές αρχές.

Είκοσι τοπικές αρχές , στα πλαίσια εθελοντικών τους δεσμεύσεων, υπογράφοντας είτε το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είτε το «Σύμφωνο των Νησιών», στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια τους περισσότερο από 20% μέχρι το 2020 υλοποιώντας Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Στα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνονται μέτρα προώθησης των ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα για βιώσιμες μεταφορές, τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020, ώστε να επιτύχουν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια τους.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό αποτελεί τομέα προτεραιότητας για τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου, οι οποίες στοχεύουν μέσω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις ετήσιες δαπάνες για τον οδικό φωτισμό, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Το προτεινόμενο έργο, προστίθεται, πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω δημόσιου διαγωνισμού, με σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, και προβλέπει την αντικατάσταση 56.000 περίπου υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, με νέα ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά.

Η σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης θα γίνει με αδειούχους Πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), που είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία και διαθέτουν και τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση αυτών των έργων.

Οι Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις των τελικών καταναλωτών. Η αμοιβή του Πάροχου Ενεργειακής Υπηρεσίας (ESCO) από τις Τοπικές Αρχές γίνεται από την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως από τη μείωση του δαπανώμενου οικονομικού κόστους. Για ένα προσυμφωνημένο χρόνο, π.χ. ορισμένα έτη οι Τοπικές Αρχές θα καταβάλλουν στην εταιρεία (ESCO) ένα ποσό που σχετίζεται με το ύψος του εξοικονομούμενου επαληθευμένου κόστους.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διενήργησε δειγματοληπτικές μετρήσεις έντασης φωτισμού στις 20 Τοπικές Αρχές που συμμετέχουν (κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015), συμπεριλαμβανομένων 350 φωτιστικών σωμάτων, σε 89 διαφορετικά τμήματα οδών. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο φωτισμός είναι ανεπαρκής με χαμηλή μέση ένταση φωτισμού, αλλά και σημεία μηδενικής έντασης φωτισμού. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην μη επαρκή συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων, αλλά και στην ύπαρξη μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων.

Στόχος του έργου είναι επίσης η βελτίωση κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της ποιότητας φωτισμού στον οδικό φωτισμό.