Ελαφρώς αυξημένος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2016

Ελαφρώς αυξημένος ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2016 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αν και ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι μνημονιακός, εντούτοις είναι αυξημένος κατά 2,3% (πρόσθετα €12,3 εκ.), σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2015 (€532,6 εκ.).

Παρόλο που η αύξηση αυτή κρίθηκε μη ικανοποιητική από τα πλείστα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, όπου συζητήθηκε την Πέμπτη ο κρατικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας, εντούτοις το αρμόδιο Υπουργείο κρίνει πως είναι θετική, αφού στοχεύει στην αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του οφέλους, για τον ασθενή και τη Δημόσια Υγεία, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού και της εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών.

Την τελευταία διετία (2014 – 2015), ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας ήταν μειωμένος σε σύγκριση με το 2013 και τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα, όμως, με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2016 – 2018) που έχει συμφωνηθεί και με την Τρόικα το Υπουργείο Υγείας καλείται να προσφέρει υπηρεσίες υγείας και να καλύψει τις ανάγκες του με ελαφρώς αυξημένο προϋπολογισμό από ότι ο προϋπολογισμός του 2015.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2016 ανέρχονται γύρω στα €545 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% (+€12,3) σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2015 (€532,6 εκ.).

Ο προϋπολογισμός αναπτύξεως για το έτος 2016 ανέρχεται στα €24 εκ. και είναι αυξημένος κατά €4,6 εκ. (23,7%) σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ανάπτυξης για το 2015 (€19,4).

Επιπλέον, ο τακτικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε €521εκ. και παρουσιάζει αύξηση ύψους €7 εκ. ή ποσοστό 1,4% σε σύγκριση με τον τακτικό προϋπολογισμό για το έτος 2015 (€514 εκ.).

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ο Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, είπε πως όραμα του «είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας προς όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της ζωής τους», για να προσθέσει πως «αποστολή του Υπουργείου ορίζεται η διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίδει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες».

Αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους, που έχουν καθοριστεί για κάθε άξονα, για την τριετία 2016-2018, με πρώτο την αναδιάρθρωση του Συστήματος Υγείας της Κύπρου, την ενίσχυση και αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health), την ενίσχυση της ενεργούς και αποτελεσματικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, την προώθηση της προαγωγής της Υγείας και πρόληψης των ασθενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, τη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Υγείας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

«Η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει Γενικό Σχέδιο Υγείας, με το υφιστάμενο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας να παρουσιάζεται σήμερα αδύναμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός τομέας έχουν την ίδια δυναμικότητα, δηλαδή διαθέτουν περίπου τον ίδιο αριθμό κλινών (ενδονοσοκομειακή νοσηλεία)», είπε ο κ. Παμπορίδης. Ωστόσο, πρόσθεσε, «η δυναμική αυτή δεν είναι ισόποση ως προς τον αριθμό του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού των δύο τομέων, με τον ιδιωτικό τομέα να εργοδοτεί διπλάσιο αριθμό ιατρών από ότι ο δημόσιος».

Πρόσθετα, ανέφερε ότι «ως απότοκο της οικονομικής στενότητας, την τελευταία τριετία παρατηρείται μετακίνηση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια, όπου ποσοστό της τάξεως του 75% περίπου του πληθυσμού είναι δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το δημόσιο τομέα», για να προσθέσει ότι «αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτής, είναι η αύξηση του όγκου εργασιών στα δημόσια νοσηλευτήρια, με συνεπακόλουθο την όξυνση της δυσλειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος υγείας, λ.χ. δημιουργία μακράς λίστας αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις και παρακλινικές εξετάσεις».

Προς διόρθωση της προβλήματος –αποτέλεσμα και της μη επαρκούς αξιοποίησης του ιδιωτικού τομέα– το Υπουργείο Υγείας έδωσε προτεραιότητα στην αγορά υπηρεσιών από τα ιδιωτικά κέντρα υγείας μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Το μέτρο αυτό, πέραν του σκοπού της εξυπηρέτησης των ασθενών που είναι πρώτιστος στόχος, βοηθά στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, αφού οι υπηρεσίες υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία ούτως ώστε να παρέχονται στους πολίτες μέσω ενός ενιαίου συστήματος υγείας.

«Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας εργάζεται με σκοπό τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων του, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη σωστή διαχείριση των κλινών ούτως ώστε τα Δημόσια Νοσηλευτήρια να ανταποκρίνονται επαρκώς και αποτελεσματικά στις προκλήσεις, εξυπηρετώντας όσο το δυνατόν καλύτερα και ποιοτικότερα τον ασθενή. Αναγνώριση αποτελεί το γεγονός ότι παρά τη στενότητα των δημόσιων οικονομικών που επηρέασαν και τον προϋπολογισμό για την υγεία, το επίπεδο υγείας του πληθυσμού στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλό και να συγκρίνεται ευνοϊκά με τα αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων χωρών», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο Τακτικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει και δαπάνες για υπερωριακή αποζημίωση, επιδόματα βάρδιας, επίδομα επιφυλακής, επιδόματα εξασκούμενων γιατρών και επιδόματα σε γιατρούς για απόκτηση ειδικότητας συνολικού ποσού περίπου €22,3 εκ.

Σε ό,τι αφορά στο κονδύλι που διαλαμβάνει το σχέδιο θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό ύψους €12,5 εκ., το οποίο χρησιμοποιείται για διάγνωση ή θεραπεία σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν τα κατάλληλα διαγνωστικά ή θεραπευτικά μέσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Κύπρου, ή δεν υπάρχει επαρκής πείρα, ή δεν μπορεί να παρασχεθεί έγκαιρη θεραπεία, αυτό διατηρείται στο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών καθότι οι νέες διαδικασίες εξορθολογισμού που έχουν εισαχθεί και ο αποτελεσματικός έλεγχος που ασκείται από τη Διεύθυνση του Υπουργείου, έχουν αποτελέσματα.

Κατά τον ίδιο τρόπο και εφαρμόζοντας όμοιες διαδικασίες εξορθολογίστηκε και διατηρείται στο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών και το κονδύλι που διαλαμβάνει το Σχέδιο Ιατρικής Περίθαλψης στην Κύπρο ύψους €13 εκ., που χρησιμοποιείται για κάλυψη/επιδότηση εξετάσεων και θεραπειών που είτε είναι επείγουσες είτε δεν προσφέρονται από τα δημόσια νοσηλευτήρια αλλά προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου, όπως υαλοειδεκτομές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Για τα φάρμακα, το τρίπτυχο συγκράτηση δαπανών , πρόσβαση και ποιότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ικανότητα του υφιστάμενου συστήματος να αντεπεξέλθει τόσο στις ανάγκες των ασθενών, όσο και στις τρέχουσες προκλήσεις.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απαιτούμενων πιστώσεων κατά τρόπο που να συγκρατείται ο ρυθμός αύξησης των δαπανών, ήδη, έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα αφού από το 2005 μέχρι σήμερα υπήρξε σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των δαπανών. Όσον αφορά το 2016, το κονδύλι για αγορά φαρμάκων και εμβολίων παρουσιάζει αύξηση €3 εκ. σε σχέση με το 2015, και οφείλεται στην απόφαση για εμπλουτισμό του κρατικού συνταγολογίου με νέα φαρμακευτικά προϊόντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ