Εγκρίθηκε το εθνικό πρόγραμμα της Κύπρου – Πήραμε από Ε.Ε €74,9 εκ. για μετανάστευση και ασφάλεια

Σύνολο €74,9 εκ. ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, από το ΤΑΜΕ εγκρίθηκαν χθες για το εθνικό πρόγραμμα της Κύπρου €32.308.677.

«Στον τομέα του ασύλου, η Κύπρος επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας και της επίσπευσης των διαδικασιών ασύλου, στην αύξηση και βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων διαμονής και υποδοχής και στην παροχή βοήθειας στους αιτούντες διεθνή προστασία», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση και ενσωμάτωση, η χρηματοδότηση θα στηρίξει κυρίως μέτρα πριν από την αναχώρηση καθώς και προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας».

Επιπλέον, η Κύπρος επικεντρώνεται «στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας υποδοχής».

Σχετικά με την επιστροφή, η Κύπρος θα συνεχίσει την εφαρμογή του νεοσύστατου προγράμματος οικειοθελούς επιστροφής ενώ θα στηρίξει επίσης και την αναγκαστική επιστροφή, σημειώνεται.

Παράλληλα, η Κομισιόν ενέκρινε το εθνικό πρόγραμμα της Κύπρου για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ύψους €42.624.287.

«Όσον αφορά την κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου, η Κύπρος δίνει έμφαση στην υποστήριξη των τμημάτων θεωρήσεων βραχείας διαμονής, το εθνικό σύστημα θεωρήσεων, και την κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)», αναφέρεται.

Σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, η Κύπρος συνεχίζει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) και σχεδιάζει την εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου στα σύνορα.

Προστίθεται ότι η χώρα θα υποστηρίξει επίσης «το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ /SIRENE, θα αυξήσει την ικανότητα επιτήρησης των συνόρων και θα θέσει σε εφαρμογή τη δέσμη μέτρων για Ευφυή Σύνορα».

Η Κύπρος θα διευρύνει ακόμη την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Στα πλαίσια της αστυνομικής συνιστώσας του ΤΕΑ, έμφαση δίνεται «στη βελτίωση της ικανότητας διερεύνησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών και στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της διαφθοράς μέσω της αγοράς ειδικού εξοπλισμού καθώς και στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάρτισης».

Παράλληλα, η Κύπρος θα επενδύσει «στην ενίσχυση της επιχειρησιακής της ικανότητας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών απειλών (ΧΒΑΠ)».

Πηγή:ΚΥΠΕ