Αυξήθηκε το έλλειμμα στους λογαριασμούς της Κυβέρνησης – Στα €12,2 εκ.

Στα €12,2 εκατομμύρια ανήλθε το έλλειμμα στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 37,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (πλεόνασμα €16,8 εκατ.), σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Το έλλειμμα παρουσιάζει μείωση 35,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015 (έλλειμμα €19,0 εκατ). Έτσι, το έλλειμμα το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώνεται στα €31,2 εκατ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2015, που καταρτίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.629,0 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές δαπάνες σε €1.641,2 εκ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 3,3%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2015 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €615,8 εκατ. (2,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €354,1 εκατ. (αύξηση 3,3%), και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €274,6 εκατ. (6,7% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 27,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 φτάνοντας στα €129,8 εκατ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2015 ήταν: απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €517,2 εκατ. (2,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014), και κοινωνικές παροχές €659,2 εκατ. (2,8% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €145,6 εκατ. (6,5% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).