Αποφάσισαν με ποιο τρόπο θα βαθμολογηθεί το γραπτό των Νέων Ελληνικών – Διαβάστε την ανακοίνωση

Μετά το σάλο και τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε το εξεταστικό δοκίμιο των Νέων Ελληνικών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιθυμεί να υπογραμμίσει τα ακόλουθα:

1. Ο Περί Διεξαγωγής των Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμος του 2006 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 18 (1) καθορίζονται και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των θεματοθετών των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης. Το υπό αναφορά άρθρο αναφέρει επίσης ότι τα θέματα εξέτασης βασίζονται στην εξεταστέα ύλη και καθορίζονται από τις οικείες επιτροπές θεσμοθετών, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.

2. Η Επιτροπή Θεματοθέτησης λύει τα θέματα, προσδιορίζοντας το βαθμό δυσκολίας και τις απαντήσεις των ερωτήσεων. Μετά την περάτωση του εξεταστικού δοκιμίου και αφού εξεταστούν όλες οι παράμετροι θεματοθέτησης (δομή, κατανομή μερών και μονάδων, αντιπροσωπευτικότητα της εξεταζόμενης ύλης, βαθμός δυσκολίας κ.ά.), προβαίνει στη συγκρότηση του οδηγού απαντήσεων που θα εισηγηθεί την επομένη της εξέτασης του μαθήματος, στους διορθωτές.

3. Την επόμενη της εξέτασης πραγματοποιείται κοινή συγκέντρωση θεματοθετών και διορθωτών στο Κέντρο διόρθωσης, τίθενται οι βάσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καταλήξουν σε κοινό πλαίσιο διόρθωσης.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή θεματοθέτησης παρουσιάζει τη φιλοσοφία του δοκιμίου και επεξηγεί τις προτεινόμενες απαντήσεις μία προς μία. Οι διορθωτές προβαίνουν σε παρατηρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές και τις οπτικές και τους προβληματισμούς   μέσω των οποίων προσέγγισαν τα θέματα καθώς και το βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισαν.

Στη συνέχεια γίνεται  δοκιμαστική διόρθωση πέντε διαβαθμισμένων και αντιπροσωπευτικών εξεταστικών δοκιμίων των υποψηφίων, για να προσδιοριστεί ο βαθμός απόκλισης των διορθωτών και να διαφανεί που χρειάζεται να ακολουθηθεί ενιαίος τρόπος προσέγγισης της διόρθωσης (ενιαία πολιτική στη διόρθωση του εξεταστικού δοκιμίου).

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, καταλήγουν στο συμφωνημένο κείμενο απαντήσεων με την αντίστοιχη κατανομή των μονάδων. Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια πραγματοποιήθηκε μέσα σε πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα συνάντηση της Επιτροπής θεματοθετών και διορθωτών.  Αναλύθηκε διεξοδικά στους διορθωτές η φιλοσοφία που διέπει όλα τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου.

Για διευκόλυνσή τους δόθηκε στον καθένα έντυπο με τις αναμενόμενες απαντήσεις στα θέματα. Ομόφωνα οι διορθωτές επιβεβαίωσαν πως ακολουθήθηκαν πιστά όλοι οι όροι που διέπουν την κατάρτιση και επιλογή θεμάτων του εξεταστικού δοκιμίου.

Έγιναν επιπλέον εισηγήσεις οι οποίες έγιναν ομόφωνα αποδεκτές και αποφασίστηκε από κοινού να διορθωθούν τα γραπτά των μαθητών με βάση όσα προβλέπουν από τη μια η ύλη και από την άλλη στο κομμάτι παραγωγής λόγου (έκθεση) να ληφθεί υπόψη η συνδυαστική σκέψη των μαθητών, η εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και η κριτική τους σκέψη.

Παράλληλα έγινε από κοινού διόρθωση εξεταστικού δοκιμίου.  Στη συνέχεια οι διορθωτές προχώρησαν ατομικά ο καθένας ξεχωριστά στη διόρθωση ακόμη τεσσάρων εξεταστικών δοκιμίων.  Η συνάντηση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση των πορισμάτων από τη δοκιμαστική διόρθωση.