Απαγορεύεται και επίσημα η προσφορά ζώων ως δώρο στο καζαντί

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε πρόταση νόμου η οποία απαγορεύει και κρίνει ως αδίκημα την προσφορά ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων σε “καζαντί”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, ώστε αφενός να απαγορευτεί και να καταστεί αδίκημα η προσφορά ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων σε “καζαντί” και αφετέρου να μετατραπούν και να αναθεωρηθούν τα ποσά που καθορίζονται στους όρους της άδειας μηχανής “καζαντί” από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργο Περδίκη, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους επάρχους, ως τις αρμόδιες Αρχές, όπως στις περιπτώσεις έκδοσης αδειών για το παιχνίδι “καζαντί” περιλάβουν στους όρους της άδειας που αναγράφονται σε αυτήν την απαγόρευση της χρήσης ζώων/πτηνών/ψαριών ως επάθλων/δώρων για το εν λόγω παιχνίδι.

Επειδή όμως η εν λόγω απαγόρευση δεν έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ, αφού δεν περιλαμβάνεται στους όρους της άδειας όπως αυτοί καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία ή στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτής, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση της υπό αναφορά πρότασης νόμου στη Βουλή.

Συναφώς, όπως δήλωσε ο εισηγητής, με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται πρόνοια στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε η παράβαση οποιουδήποτε όρου περιλαμβάνεται σε εκδοθείσα άδεια για παιχνίδι “καζαντί” να καταστεί αδίκημα.

Αναθεωρούνται οι πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με τη χρήση, τη λειτουργία, την έκθεση, τη διοργάνωση ή τη διεξαγωγή παιχνιδιού “καζαντί”, ώστε:

α. να περιληφθεί στους όρους άδειας παιχνιδιού “καζαντί” η απαγόρευση προσφοράς ζωντανών ή νεκρών ζώων ως δώρων σε “καζαντί”,
β. να καταστεί αδίκημα η παραβίαση των όρων εκδοθείσας από τον έπαρχο άδειας παιχνιδιού “καζαντί”,
γ. σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες χωρίς άδεια του οικείου επάρχου, το δικαστήριο να δύναται να επιβάλει στον καταδικασθέντα ως ποινή την απαγόρευση της δραστηριότητας αυτής για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη,
δ. ο οικείος έπαρχος να μην εκδίδει άδεια παιχνιδιού “καζαντί” σε πρόσωπο που καταδικάστηκε για οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα αδικήματα που καθορίζονται, καθώς και σε πρόσωπο το οποίο είναι εξήντα πέντε ετών και κάτω και αιτείται άδειας από τον έπαρχο για δεύτερη ή μεταγενέστερη φορά, χωρίς να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να ικανοποιήσει τον έπαρχο ως προς τη συμμόρφωσή του με την υποχρέωσή του για την καταβολή όλων των προβλεπόμενων εισφορών δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου,
ε. σε περίπτωση έκδοσης άδειας παιχνιδιού “καζαντί” για πρώτη φορά, ο κάτοχος της άδειας να υποχρεούται εντός έξι μηνών από την έκδοσή της να υποβάλει στον έπαρχο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
στ. να παρασχεθεί στον έπαρχο η δυνατότητα να ανακαλεί άδεια παιχνιδιού “καζαντί” την οποία εξέδωσε, εάν ο κάτοχός της:
(i)  έχει παραλείψει να υποβάλει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός έξι μηνών από την έκδοση της εν λόγω άδειας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή εκδίδεται για πρώτη φορά, ή
(ii)  δεν άσκησε την αδειοδοτημένη δραστηριότητα για περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον οικείο έπαρχο.