Έλλειμμα 12 εκ. ευρώ στο ΡΙΚ ελέω του Ταμείου Συντάξεων – Δείτε αναλυτικά την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

Συνολικό έλλειμμα ύψους €12 εκ. το 2014 σε σύγκριση με €10,1 εκ. το 2013 κατέγραψε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), το οποίο οφείλεται σε αναλογιστικές ζημιές του Ταμείου Συντάξεων, διαπιστώνει ο Γενικός Ελεγκτής στην Έκθεση των οικονομικών καταστάσεων του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την Έκθεση, στο ΡΙΚ παραχωρήθηκε το 2014 κρατική χορηγία €24.859.715 σε σύγκριση με €26.337.940 το 2013, μειωμένη κατά 1,5 περίπου εκ. ενώ οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €12,5εκ., σε σύγκριση με €14 εκ. το 2013. Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €5,4 εκ. (€6,8 εκ. το 2013), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €7,2 εκ., σε σύγκριση με €14,2 εκ. το 2013.

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €129,7 εκ. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, το πιο πάνω έλλειμμα προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα περιθωριακά ωφελήματα των υπαλλήλων. Αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με τον Ελεγκτή, ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων και των περιθωριακών ωφελημάτων του προσωπικού.

Σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση που υποβλήθηκε το Μάρτιο 2015 με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με προϋπηρεσία, ύψους €120.132.170 (€105.032.668 στις 31.12.2013).

Μεταξύ των επισημάνσεων του Γενικού Ελεγκτή περιλαμβάνεται το θέμα των ανταποκριτών του ΡΙΚ, οι οποίοι ανέρχονται σε 14. Σε κάποιες περιπτώσεις των ανταποκριτών εξωτερικού, όπως διαπιστώνει ο Ελεγκτής, η αμοιβή τους καθορίζεται ανά ανταπόκριση (από €20 στην Αυστραλία μέχρι €38 στη Γερμανία) και σε κάποιες περιπτώσεις με μηνιαία αμοιβή (από €500 στην Αγγλία μέχρι €1.570 στη Νέα Υόρκη και Τουρκία).

Ο Ελεγκτής σημειώνει την απόφαση του ΔΣ τον Γενάρη του 2015 για αναθεώρηση της πολιτικής αυτής έτσι ώστε οι ανταποκριτές εσωτερικού και οι ανταποκριτές των βασικών πόλεων του εξωτερικού: Αθήνας, Λονδίνου, Κωνσταντινούπολης και Νέας Υόρκης να αμείβονται με σταθερό ποσό ανά μήνα ενώ οι ανταποκριτές των υπολοίπων πόλεων του εξωτερικού να αμείβονται με κατ’ αποκοπή αμοιβή.

Σημειώνεται επίσης ότι, το ΔΣ τον Αύγουστο του 2014 αποφάσισε όσον αφορά στους ανταποκριτές εξωτερικού, «να γίνει προσπάθεια συνέργειας με κοινούς ανταποκριτές σε συνεργασία τόσο με το ΚΥΠΕ όσο και με άλλους οργανισμούς», χωρίς ωστόσο να έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο Ελεγκτής συστήνει όπως η Διεύθυνση του Ιδρύματος προχωρήσει σε υλοποίηση όλων των πιο πάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις μας και τακτοποίηση των θεμάτων που αφορούν τους ανταποκριτές.

Όσον αφορά την αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι η συνεχιζόμενη μείωση των διαφημίσεων κυρίως στα προγράμματα του ραδιοφώνου θα πρέπει να απασχολήσει το Ίδρυμα και να γίνουν προσπάθειες για λήψη μέτρων/ενεργειών για αύξηση τους.

Επιπρόσθετα, ο Ελεγκτής σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος με στόχο την άμεση αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις.

Ο Γενικός Ελεγκτής κάνει ιδιαίτερη επισήμανση στις ειδικές συμφωνίες “barter agreements”, σημειώνοντας ότι επί σειρά ετών παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που απορρέουν από ειδικές συμφωνίες “barter agreements” χρονολογούνται από το 2002, χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, ειδών ένδυσης αξίας €64.943 και επίπλων €21.995 γεγονός, που συνιστά έλλειψη επαρκoύς εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών.

Όπως αναφέρεται στις επισημάνσεις του Ελεγκτή, στις 31.12.2014 το υπόλοιπο των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» που αφορούσαν σε μη ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στις €263.616 από το οποίο ποσό ύψους €220.772 αφορά σε προηγούμενα έτη και ποσό €26.787 αφορά σε αεροπορικές εταιρείες που δεν λειτουργούν πλέον. Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στα €340.591 από το οποίο ποσό ύψους €74.109 αφορούσε σε προηγούμενα έτη και €205.573 αφορούσε σε συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών. Ο Ελεγκτής συστήνει τη δρομολόγηση απαραίτητων ενεργειών για πλήρη αξιοποίηση των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων χρήσης αγαθών προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος.

Σε άλλη του επισήμανση, ο Ελεγκτής αναφέρει ότι στις 31.12.2014 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία ανερχόταν στα €1.375.913, ενώ για οφειλές ύψους €543.099, καταχωρήθηκαν αγωγές χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί.

Ο Ελεγκτής συστήνει όπως το ΡΙΚ διερευνήσει τους λόγους για τη συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των πιο πάνω οφειλών, και εάν και εφόσον διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος.

Ο Γενικός Ελεγκτής επισημαίνει επίσης ότι η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο προς όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα. Επίσης, συνολικό ποσό ύψους €146.195 που κατατέθηκε σε λογαριασμούς προς όφελος του Διευθυντικού Προσωπικού πρέπει να επιστραφεί σε λογαριασμούς του Ιδρύματος. Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω ωφελήματα ανήλθε σε €7.302.437 και το ΡΙΚ, σύμφωνα με τον Ελεγκτή, θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα παραχώρησης παρεμφερών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος.

Ο Ελεγκτής εισηγείται όπως, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σε συνεννόηση και με το Νομικό Σύμβουλο του, και παράλληλα επανεξετάσει το θέμα παραχώρησης παρεμφερών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος.

Σε άλλη του επισήμανση, ο Ελεγκτής αναφέρεται στις δαπάνες για τις αγορές συμπαραγωγών για τα έτη 2013 και 2014 που ανήλθαν σε €1.474.825 και €1.475.702, αντίστοιχα. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι η δαπάνη για συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία για τα έτη 2010-2014 ανήλθε σε €3.435.320 με παροχή επιπλέον δωρεάν διαφημιστικού χρόνου αξίας €1.030.000 κατά την περίοδο 2011-2014 (για το 2010 δεν είχε παραχωρηθεί δωρεάν διαφημιστικός χρόνος).

Σημειώνεται ότι η ανάθεση στη συγκεκριμένη εταιρεία πέντε σειρών/τηλεπαιχνιδιών έγινε βάσει όρου που προϋπήρχε σε συμβόλαιο συνεργασίας για προηγούμενες σειρές/τηλεπαιχνίδια για τις οποίες προκηρύχτηκε προσφορά ή δημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας. Ο Ελεγκτής συστήνει όπως το ΡΙΚ προβαίνει σε διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης και τα συμφέροντα του Ιδρύματος.

Όσον αφορά στα εισιτήρια Junior Eurovision, ο Ελεγκτής σημειώνει πως η εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού οφείλει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους €176.666 και παρόλο που στις 25.11.2010 καταχωρήθηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και το οφειλόμενο ποσό δεν έχει εισπραχθεί.