Έβαλαν λουκέτο! Σε 12ώρη απεργία οι νοσηλευτές

ÓÞìåñá ôï ðñùß ìåôáöÝñïíôáé áðü ôï ðáëéü óôï íÝï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ëåõêùóßáò ïé ðñþôïé áóèåíåßò åíþ ç ìåôáöïñÜ óôï íÝï êôßñéï ðïõ âñßóêåôáé óôá ËáôóéÜ áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß óôéò 18 Ïêôùâñßïõ, Ëåõêùóßá 9 Ïêôùâñßïõ 2006.

Σε 12ωρη απεργία κατέρχονται από τις 7.30 σήμερα το πρωί μέχρι τις 7.30 απόψε οι νοσηλευτές μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών.

Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα από το ΔΣ και τους εκπροσώπους των επαρχιακών επιτροπών της συντεχνίας, η 12ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί και αύριο τις ίδιες ώρες.

Οι νοσηλευτές που δεν θα εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας κλήθηκαν από τη συντεχνία τους να συγκεντρωθούν σήμερα στις 9.30 πμ έξω από τη Βουλή από όπου θα πορευθούν προς το Υπουργείο Υγείας μέχρι και τις 11.30 πμ.

“Πρόθεσή μας είναι να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση με το κοινό, αλλά να ενημερώσουμε για τους λόγους που μας ανάγκασαν να κατέλθουμε στις κινητοποιήσεις”, αναφέρεται σε εγκύκλιο
που στάληκε από τη συντεχνία στα μέλη της, στην οποία σημειώνεται πως το προσωπικό που θα απεργεί δεν θα βρίσκεται εντός των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλα τα τμήματα εσωτερικής νοσηλείας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, το οποίο έχει καθοριστεί να είναι ο αριθμός των νοσηλευτών που εργάζονται στα τμήματα κατά τη νυκτερινή βάρδια. Εξαιρούνται οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τα τμήματα Αιμοκάθαρσης και Μεσογειακής Αναιμίας, στα οποία, όπως αναφέρεται, το προσωπικό θα εργάζεται για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς, διασφαλίζοντας να μην κινδυνεύσει κανένας.

Όπως αναφέρεται, στα τμήματα όπου οι βάρδιες με το προσωπικό ασφαλείας συμπληρώνονται με προσωπικό που ανήκει σε άλλη συντεχνία, όλα τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ θα απεργήσουν κανονικά, ενώ στα τμήματα που δεν συμπληρώνονται θα καλυφθεί το αριθμητικό κενό του προσωπικό ασφαλείας από μέλη της ΠΑΣΥΝΟ.

Επίσης αναφέρεται πως τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ που εργάζονται σε Εξωτερικά Ιατρεία, Ενδοσκοπήσεις, Μικρά Χειρουργεία, Αγγειολογικό και Αγγειογραφικό Εργαστήριο, Αγροτικά Κέντρα, Υπηρεσία Επισκεπτριών Υγείας και Κοινοτική Νοσηλευτική θα απεργήσουν κανονικά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στα χειρουργεία που επηρεάζονται από την απεργία, θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για τα επείγοντα περιστατικά εσωτερικών ασθενών. Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών θα λειτουργήσουν με ομάδα ασφαλείας που θα παρεμβαίνει στα πολύ επείγοντα περιστατικά. Επίσης θα εξυπηρετούνται οι επείγουσες κλήσεις ασθενοφόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ