Νόμιμα επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο στο Χρίστο Ορφανίδη

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο η προσφυγή του Χρίστου Ορφανίδη εναντίον της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με την οποίαν το 2014 επέβαλε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €200.000 στην εταιρεία Ορφανίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ και στον Χρίστο Ορφανίδη για παραβάσεις που αφορούν το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας ημερομηνίας 11.10.2011 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 191.500 Εγγυημένων Ομολόγων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κ. Ορφανίδη και ειδικότερα, περί παραβίασης της αρχής της φυσικής δικαιοσύνης και της αμεροληψίας, περί έκδοσης της επίδικης πράξης από αναρμόδιο όργανο/μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο/όργανο με μη νόμιμη σύνθεση ή/και απαρτία, περί πλάνης περί τα πράγματα, περί αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην άσκηση αρμοδιότητας εκ μέρους της ΕΚΚ, περί μη επαρκούς και δέουσας αιτιολογίας/μη λεπτομερούς τήρησης πρακτικών, περί παραβίασης της αρχής της ισότητας και του δικαιώματος ακρόασης και περί κατάχρησης/υπέρβασης εξουσίας. Το Διοικητικό Δικαστήριο κατέληξε ότι νόμιμα επιβλήθηκε στον κ. Ορφανίδη το διοικητικό πρόστιμο.

Πηγή: inbusinessnews.com